ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия за участие в игрите и ползване на услугите (наричани за краткост Игрите), предоставяни от Ескейп Риалити ООД (наричани за краткост Общите условия) уреждат договорните взаимоотношения между Ескейп Риалити ООД (наричано за краткост Доставчик) и участниците в игрите и потребители на услугите (наричани за краткост Клиенти).

Всеки участник в Игрите се задължава да се запознае и спазва настоящите Общи условия.

(1)   Доставчикът организира и провежда Игри в специално оборудвани за целта помещения, намиращи се в търговския обект на Доставчика с адрес: София 1000, ул. Дунав 35А;

(2)   Всеки участник в Игрите е длъжен да спазва настоящите Общи условия, както и инструкциите на персонала на Ескейп Риалити ООД - както преди, така и по време провеждането на играта;

(3)   Доставчикът не носи никаква отговорност за травми и наранявания, следствие от неспазване на настоящите Общи условия и/или инструкциите на персонала на Доставчика;

(4)   Право на самостоятелно участие в играта има всяко лице, навършило 16 години. Лица ненавършили 16 години, но навършили поне 12 години, могат да участват в играта единствено с придружител - родител, настойник, попечител.

(5)   Преди началото на играта оператор (служител на Доставчика) провежда инструктаж и въвежда играчите в помещението, където ще се проведе играта. Операторът асистира на играчите с поставяне на оборудването за виртуална реалност и обезопасява всеки играч на неговото място. От този момент, до приключването на Играта, Клиентът няма право да напуска мястото си нито да премахва самостоятелно оборудването за виртуална реалност без изрично да предупреди Оператора, който е в постоянна връзка с всички играчи. Премахването на оборудването за виртуална реалност и напускането на мястото на играча, става с асистенция от страна на оператора, който сваля от играча техниката за виртуална реалност и премахва обезопасителния механизъм.

(6)   Прекратяване на играта по спешност е възможно, като Клиентът уведоми оператора гласово - операторът е в постоянна връзка с всички играчи от момента на въвеждането им в игралното помещение, до напускането му.

(7)   Всяка игра е с максимална продължителност 60 минути. Времето започва да тече, след като всички играчи са настанени в помещението за игра, поставено им е оборудването за виртуална реалност и операторът стартира играта.

(8)   Обектът на Доставчика, включително всички игрални помещения, приемна и други помещения, са под постоянно видеонаблюдение. С влизането си в помещенията, Клиентът се счита, че е уведомен и съгласен с видеонаблюдението. Клиентът се съгласява записите от видеонаблюдението - включително звуковите записи, да бъдат съхранявани от Ескейп Риалити ООД за срок от 1 година и да бъдат използвани за статистически и марктинг цели. Доставчикът си запазва правото да извършва записи и на случващото се в играта, при същите условия. В случай че Клиентът не е съгласен с предходния текст, може да заяви това писмено, подавайки декларация на място в обекта на Доставчика.

(9)   Клиентът участва в Играта на своя отговорност и на свой риск.

(10) На разположение на Клиентите е заключващ се шкаф, в който могат да оставят своя багаж и лични вещи, да заключат шкафа и да задържат ключа в себе си, до приключване на играта. Ескейп Риалити ООД не носи отговорност за изгубени, откраднати или повредени лични вещи и багаж на участниците в Играта.

(11) По време на играта се използва оборудване за виртуална реалност (Oculus Rift). Всеки участник следва да се запознае с предупрежденията за безопасност, публикувани тук: https://static.oculus.com/documents/health-and-safety-warnings.pdf

(12) Не е препоръчително участието на лица, които страдат от епилепсия, клаустрофобия, астма, сърдечни заболявания, проблеми с вестибуларния апарат, както и заболявани или състояния, които се активират или обострят от внезапна светлина или звук, продължителен шум, тъмни и тесни пространства, както и бременни. Ако Клиентът въпреки наличието на някое от тези условия, вземе участие в играта, това е на негов/неин риск и Доставчика не носи отговорност за евентуални негативни последствия за Клиента.

(13) Играта може да бъде прекратена по всяко време, ако Клиентът изпита дискомфорт, паника или по друга причина желае да прекрати участието си в играта. Достатъчно е да заяви това гласно и операторът ще предприеме мерки за незабавното прекратяване на играта и освобождаване на играча от оборудването за виртуална реалност и обезопасяващия механизъм.

(14) Клиентът се задължава да не разпространява и споделя информация относно естеството на играта, загадките и интериора на помещението, в което се провежда играта.

(15) Заснемането и записването от страна на клиента в игралното помещение - независимо дали по време на играта или по друго време, е забранено.

(16) Доставчикът може да поиска за проверка документите за самоличност на всеки, желаещ да участва в играта или да получи достъп до обекта на Доставчика, с цел установяване на самоличността и възрастта на лицето. При отказ, Доставчикът си запазва правото да не допусне лицето до своя обект и до участие в Играта.

(17) Доставчикът си запазва правото да откаже достъп до своя обект и до участие в играта на лица, които по преценка на Доставчика и/или служител на доставчика, са в нетрезво състояние, под влиянието на упойващи вещества, са агресивни или не отговарят на условията за минимална възраст за участие.

(18) Внасянето на храни и напитки, както и всякакъв вид оръжия и опасни предмети в обекта на Доставчика е забранено. При съмнение от страна на служител на Доставчика, че дадено лице би могло да внася подобни предмети, може да бъде извършена проверка на багажа на лицето и при отказ за извършване на такава проверка, може да бъде отказан достъп до обекта и Играта на лицето.

(19) Всяко нарушение на настоящите Общи условия, както и инструкциите на оператора - преди и по време на играта, може да доведе до отказ за участие в Играта и отказ на достъп до обекта на Доставчика. В такъв случай заплатената от Клиента сума не се възстановява, а при настъпили вреди за Доставчика, той си запазва правото да потърси материална отговорност от нарушителя.

(20) Доставчикът има право да предяви финансови и други претенции към Клиенти, нарушили Общите условия, както и за вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи), настъпили в резултат на неправилно използване на оборудването, счупено или повредено оборудване или елементи от интериора. Клиентите, причинили тези вреди или способствали пряко или косвено причиняването им, дължат обезщетение на Доставчика. Клиентите разбират и се съгласяват, че нанесените вреди могат да се изразят не само в разходи за възстановяване на счупеното, повредено, откраднато оборудване, но и в преустановяване на работата на обекта на Доставчика за неопределен период от време, в невъзможност за осъществяване на резервации или в провалени резервации или Игри на следващи участници, в заплащане на компенсации за такива провалени резервации или Игри и други подобни.

(21) Екипът на Доставчика може да фотографира или запише участниците в Играта, при изявено устно съгласие от тяхна страна. Направените снимки и/или видео записи могат да бъдат използвани от Доставчика за рекламни, маркетингови и промоционални цели, включително, но не само, като бъдат копирани, възпроизвеждани, съхранявани, модифицирани, разгласени публично, публикувани и разпространявани във всякакви форми, на всякакви носители и във всякаква среда, без ограничение във време или територия, включително, но не само в печатни материали, Facebook, други социални мрежи, на уебсайта на Доставчика, в интернет пространството и др. Доставчикът не дължи каквото и да е възнаграждение или компенсация на заснетите или записани лица. Правата на собственост и правата на интелектуална собственост върху тези фотографии, видеозаписи и аудиозаписи принадлежат изцяло на Доставчика.

(22) Резервация за участие в Играта може да бъде извършена през сайта на Доставчика на адрес http://escapereality.bg или по телефон, на +359 889 116 998. При извършване на резервация, се изисква заплащане на капаро или пълната стойност на резервацията - по избор на клиента. Размерът на капарото и общата цена за Играта, са обявени на сайта http://escapereality.bg, при избор на конкретен час от страна на Клиента. При заплатено капаро при резервация, то се приспада от общата цена за Играта и Клиентът доплаща на място остатъка от сумата.

(23) Участниците в играта трябва да се яват в уречения ден и час, препоръчително 10 минути преди началния час на резервацията. При закъснение по-голямо от 15 минути Доставчикът може да откаже участие в играта, без да възстановява заплатената сума.

(24) Промяна на датата и часа на вече направена резервация е възможна не по-късно от 48 часа преди началото на Играта.

(25) Общите условия са публикувани в Интернет сайта на Доставчика на адрес http://escapereality.bg. Доставчикът си запазва правото да прави промени в Общите условия, като ги обнови на своя Интернет сайт.